Katarzyna Karpińska-Szaj

Książki:

1. Nauka języków obcych w dobie integracji europejskiej, pod redakcją Katarzyny Karpińskiej-Szaj, Łask 2005

    W książce znajdą Państwo wiele tematów podjętych na konferencji PTN i UAM we wrześniu 2004 r. Sprzedaż prowadzi oficyna wydawnicza LEKSEM

Integracja europejska jest z pewnością zjawiskiem mającym obecnie największy wpływ na przemiany mentalne, społeczne i polityczne naszego społeczeństwa. Członkowstwo w Zjednoczonej Europie mobilizuje nas do porównań i weryfikacji dotychczasowych idei i sposobów wprowadzania ich w życie społeczne. Nauczanie języków obcych jest domeną, w której zmiany są szczególnie widoczne, gdyż to właśnie znajomość języków staje się podstawowym warunkiem uczestnictwa w komunikacji europejskiej i, co się z tym łączy, podstawowym wyzwaniem w edukacji młodych ludzi-członków zjednoczonej Europy. Nowe wyzwania wynikające z przemian ostatnich czasów odnoszą się do wielu aspektów w kształceniu językowym wpisującego się w szeroko pojętą edukację. Do najważniejszych zaliczyć można:

  • realizację humanistycznego ideału wychowania i kształcenia, kładącego nacisk na otwartość wobec odmienności kulturowej, tolerancję i wychowanie w duchu demokracji, a także na prawo do odmienności i funkcjonowania każdego człowieka,
  • przygotowanie i kształcenie ustawiczne nauczycieli języków obcych poprzez ujednolicenie tzw. standardów nauczania przy jednoczesnym respektowaniu indywidualnych celów nauki języków,
  • podnoszenie jakości kształcenia językowego poprzez skoncentrowanie działań dydaktycznych na osobie ucznia, tworzeniu tożsamości (wielo)językowej, wdrażaniu do autonomii.

Z przedmowy

Oficyna wydawnicza LEKSEM  http://www.leksem.pl/   
Wydanie I Łask 2005
ISBN 83-60178-02-X
Objętość 389 str.


2. Pédagogie de la lecture en langue étrangère. Défis rééducatifs. 


Książka „Pédagogie de la lecture en langue étrangère. Défis rééducatifs" („Dydaktyka czytania w języku obcym. Wyzwania rewalidacyjno-poznawcze") jest pierwszym opracowaniem na gruncie dydaktyki języka francuskiego jako obcego w Polsce, wskazującym na korzyści jakie mogą płynąć z zastosowania w procesie nauczania/uczenia się języka obcego metod rewalidacyjnych opartych na kodzie graficznym. Monografia może być wykorzystana jako przyczynek do badań nad znaczeniem sprawności czytania w rozwijaniu kompetencji językowych i komunikacyjnych. Na gruncie zastosowania praktycznego, praca może zostać wykorzystana w kształceniu nauczycieli języków obcych zwłaszcza w szkolnictwie integracyjnym. 


Wydawnictwo Naukowe UAM http://main.amu.edu.pl/~press 
Wydanie I Poznań 2005
ISBN 83-232-1496-4
Objętość 294 str.Artykuły:

1.« Est-il possible de parler sans faire de fautes? ». 1993. Le Français dans le Monde 258: 66-69. Paris: Hachette.

2.„La diversité de compétences chez nos étudiants débutants - dimension affective". 1994. (w) Le français à l'Université : théorie et pratique. Actes du Colloque International 25 - 26 novembre 1993, pp. 343-351. Warszawa : Instytut Romanistyki.

3.„Kontrola wypowiedzi a dążenie do poprawności językowej". 1995. Języki Obce w Szkole nr 1: 15-20. Warszawa: WSiP.

4.„La modalité dans l'acquisition du subjonctif". 1995. Studia Romanica Posnaniensia XX: 159-166.

5.„Argumentacja w nauczaniu języka pisanego na filologii romańskiej". 1995. Neofilolog 10: 32-39. Poznań. Czasopismo PTN. (współautor)

6.« Activités de lecture en approche argumentative de l'écrit au niveau avancé ». 1996. Neofilolog 12: 58-64. Poznań. Czasopismo PTN. (współautor)

7.„Wartość afektywna tekstu a nauczanie języka pisanego." 1997. Języki Obce w Szkole nr 4: 300-306. Warszawa: WSiP.

8."La selle de Mr K.", czyli jak uwrażliwić ucznia na wartość afektywną tekstu". 1997. Języki Obce w Szkole nr 5: 391-395. Warszawa: WSiP.

9.„Discours écrit en tant qu'objet à interpréter dans l'enseignement de lecture/écriture en langue étrangère. 1997. Studia Romanica Posnaniensia XXII: 159-170.

10."Processus de lecture comme mise en jeu des activités interprétatives - essai de modélisation". 1998. Studia Romanica Posnaniensia XXIII: 51-60.

11.„Motywacja w nauczaniu/uczeniu języka obcego zorientowanym na autonomię ucznia". 1998. Neofilolog 16: 66-76. Poznań. Czasopismo PTN.

12.„Koncepcje motywacji w dydaktyce językowej". 1998. Neofilolog 17: 23-30. Poznań. Czasopismo PTN.

13.« Comprendre et imaginer: de la motivation dans l'enseignement/apprentissage semi-autonome de la lecture ». 1999. (w) La pensée et la langue (red. S. Karolak), pp. 160-169. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

14.„Percepcja w czytaniu interakcyjnym jako przedmiot badań". 1999. Neofilolog 18: 247-55. Poznań. Czasopismo PTN.

15.„Kilka uwag o sukcesie w nauce języka obcego". 2000. Języki Obce w Szkole nr 1: 4-11. Warszawa: WSiP.

16.„Lectures interactives: que peut-on faire encore?". 2000. (w) Le français langue étrangère à l'Université: nouveaux objectifs, nouveaux besoins. Actes de Colloque International 8-19 novembre 1999, pp. 171-182. Warszawa: Instytut Romanistyki.

17.« Textes descriptifs dans la perspective du discours : implications pour la pédagogie de l'écrit ». 2001. (w) Ślady obecności. Traces d'une présence. Księga pamiątkowa ofiarowana Urszuli Dąbskiej - Prokop przez kolegów, uczniów i przyjaciół. (red. I. Piechnik i M. Świątkowska), pp. 187-196. Kraków: Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego. (współautor)

18."Strategie kompensacyjne w rozumieniu tekstu pisanego". 2001. Studia Neofilologiczne 2. Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. (red. tomu: P. Płusa). pp. 67-72. Częstochowa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej. 

19.« La méthodologie de la gestion mentale et l'enseignement des langues ». 2002. (w) European Year of Languages 2001 (red. T. Siek-Piskozub). pp. 221-228. Poznań : UAM - Motivex. 

20.« Comprendre pour traduire : analyse des stratégies utilisées par les apprenants de FLE ». 2002. (w) Points communs : traductologie, linguistique, glottodidactique (red. A. Kacprzak). pp. 127-133. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka.

21."Wykorzystanie metody kierowanie umysłem w nauce fonetyki języka obcego". 2003. Języki Obce w Szkole 1: 4-9. Warszawa: Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.

22.« Problem transferu strategii w rozwijaniu sprawności czytania ». 2003. Neofilolog 22: 25-31. Poznań: Czasopismo PTN.

23.« Vers un modèle pédagogique de compréhension des textes ». 2003. Studia Romanica Posnaniensia XXX : 83-94.

24.„Engagement de l'enseignant dans l'enseignement/apprentissage de la lecture en langue étrangère". 2003. Bulletin SUF (Association des Professeurs de Français) 47: 14-17. Praga: Institut Français de Prague.

25.„Integracja dziecka głuchego w klasie językowej". 2004. Neofilolog 24 : 33-40. Zielona Góra : Czasopismo PTN.

26.„L'enseignant face aux acquis de l'apprentissage réflexif de la lecture en langue étrangère". 2004. Vzdelavani Ucitelu Cizich Jazyku na pocatku 21. Stoleti. (red. M. Fenclova). Praga: Uniwersytet Karola. Fakultet Pedagogiki. pp. 156 - 160.

27.« Przygotowanie nauczycieli języków obcych do pracy w klasach integracyjnych ». (w) Nauczanie języków obcych w dobie integracji europejskiej (red.). 2005. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM . pp. 179-188.

28. „Znaczenie języka pisanego w rozwijaniu sprawności uczenia się języka obcego. Wykorzystanie metod terapeutycznych". 2006. Języki Obce w Szkole 3: 19-27

29. „Nauka języka obcego jako składnik rewalidacji mowy". 2006. (w) Scripta Neophilologica Posnaniensia (red. S. Puppel), t. VIII: str. 49-58.

30. „Apprendre à surveiller sa lecture". 2006. (w) Synergies - Pologne. Revue du GERFLINT (red. M. Pamuła i A. Pytlarz), nr 3, str. 35-42.